جدیدترین خبرهای روز ایران و جهان را در ایران نیوز دنبال کنید

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که خوشبینی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی پیش‌بینی کننده خوبی برای موفقیت و بهزیستی تحصیلی است.

به گزارش ایسنا، ندا علی‌پور اصفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره در پایاننامه خود به “بررسی رابطه حساسیت به تقویت، خوش‌بینی و انطباق پذیری مسیر شغلی با موفقیت و بهزیستی تحصیلی دانشجویان” پرداخت. 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه حساسیت به تقویت، خوشبینی و انطباق پذیری مسیر شغلی با موفقیت و بهزیستی تحصیلی دانشجویان انجام شد. 

در این پژوهش که از نوع همبستگی در قالب تحلیل رگرسیون است، تمام دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 97- 1396 انتخاب و از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 445 نفر(288 زن و 157 مرد) به روش نمونهگیری طبقهای نسبی متناسب با حجم انتخاب شدند.

به منظور جمع آوری داده از پرسشنامه رضایت تحصیلی لنت و همکاران(2005)، پرسشنامه موفقیت تحصیلی صالحی(1393)، پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی(2012)، مقیاس خوشبینی مسیر شغلی روتین گهاوس و همکاران(2005) و مقیاس سیستم فعال‌ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری کارور و وایت(1994) استفاده شد. 

دادهها به روش تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد و خوش‌بینی مسیر شغلی هر یک به ترتیب 22 و 26 درصد از واریانس موفقیت تحصیلی و 22 و 18 درصد از واریانس بهزیستی تحصیلی را پیشبینی کردند. همچنین اعتماد، خوشبینی مسیر شغلی و کنجکاوی هر یک به ترتیب 14، 15 و 16 درصد  از واریانس احساس دانشجو درباره موفقیت را پیش‌بینی کردند. کنترل، اعتماد و خوشبینی مسیر شغلی هر یک به ترتیب 14، 16 و 18 درصد از واریانس پایستگی تحصیلی را پیش‌بینی کردند.

 نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میزان موفقیت تحصیلی دختران و پسران دانشکدههای مختلف نشان داد که موفقیت تحصیلی در جنسیت و دانشکدههای مختلف، متفاوت بود. 

دانشجویان پسر موفقیت تحصیلی بالاتری نسبت به دانشجویان دختر در برخی از دانشکده‌ها داشتند، در دانشکده شیمی دانشجویان دختر موفقیت تحصیلی بالاتری داشتند و در دانشکدههای تربیت بدنی، علوم و علوم اداری و اقتصاد میزان موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر متفاوت نبود، در کل دانشجویان پسر موفقیت تحصیلی بالاتری نسبت به دانشجویان دختر داشتند. 

در کل میتوان نتیجه گرفت که خوشبینی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی پیش‌بینی کننده خوبی برای موفقیت و بهزیستی تحصیلی است.

به گزارش ایسنا، این پایان نامه به راهنمایی احمد صادقی در دانشگاه اصفهان دفاع شد.

انتهای پیام


موضوع : اخبار گوناگون
برچسب : , , , ,
نویسنده :ایران نیوز در تاریخ تیر 27ام, 1398