جدیدترین خبرهای روز ایران و جهان را در ایران نیوز دنبال کنید

مراسم افتتاحیه فستیوال هنری اجتماعی سوآرت در دانشگاه هاروارد و با حضور جمعی از هنرمندان و دانشگاهیان برگزار و منتخبان اولین دوره این فستیوال از سوی هیات داوران معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، پژمان تهوری، موسس گالری هنری تاچ و مدیر فستیوال سوآرت در تشریح اهداف این فستیوال، گفت: شـهروندان در هـر موقعیـت اجتماعـی، بـا مشـارکت در پـروژه‌هـای مدنـی، هنـری و فرهنگـی مـی‌تواننـد شـکل جدیـدی از اجتمـاع را ایجـاد کننـد کـه در آن فاصلـه‌هـا کمتـر و پیوسـتگی و یکـی شـدن‌هـای بیشـتری حاصـل شود. خصوصـا در جامعـه متکثـر ایـران کـه بـه لحـاظ زبانـی، قومـی، دینـی و مذهبـی از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت. از ایــن رو هــدف ســوآرت، جلــب مشــارکت مدنــی هنرمنــدان و مخاطبــان، و تبدیــل آن بــه یــک ســرمایه اجتماعـی، بـرای شـکل‌دهـی بـه جامعـه‌ای تحـول یافتـه بـود.

Lauren Montague مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود. 

با اعلام اسامی منتخبان، سه تن از دانشجویان رشته نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا به نام‌های فاطمه امانی‌راد، ندا عزیزی و فائزه حیاتی موفق شدند در بین ۳۰ هنرمند نهایی باشند و جواز حضور در نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه هاروارد را کسب کنند. 

این آثار از سه ماه می ۲۰۱۹، به مدت سه ماه در دانشگاه هاروارد بخش خاورمیانه به نمایش درآمده و هم اکنون نیز بر روی دیوارهای این دانشگاه، نمایش عمومی آثار ادامه دارد.

انتهای پیام


موضوع : اخبار گوناگون
برچسب :
نویسنده :ایران نیوز در تاریخ تیر 31ام, 1398